Ойн зурвас
Буцах

  2022.03.10
...
Төслийн зорилго Говь нутгийн цөлжилтийг бууруулах салхин хаалт байгуулах
Хугацаа 2011 оноос өнөөдрийг хүртэл
Хөрөнгө оруулалтын дүн 100 сая гаруй
Хамтран ажилласан байгууллага Орон нутгийн иргэд, албан байгууллагууд
Төслийн ач холбогдол, нийгэм эдийн засагт оруулсан үр ашиг: Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд байгуулсан “Ойн зурвас” төслийн цар жилээс жилд хүрээгээ тэлж, эдүгээ 20 орчим га талбайд 10 гаруй мянган мод, буттай томоохон төгөл бий болоод байна. Ойн зурваст үржүүлж буй мод сөөгний амьдралтын хувь 82 хувиас дээш байна. Мөн жил бүр газар тариалан эрхлэх хүсэлтэй орон нутгийн иргэд, албан байгууллагуудад талбай хуваарилан, төмс хүнсний ногоогоо тариалах боломжийг олгосоор ирсэн. 2021 онд гэхэд нийт 70 иргэн, хоёр байгууллага тариалалт хийж 20 орчим төрлийн 95 тонн ургац хураан авчээ.