Нийлүүлэгчээр бүртгүүлэх

Нийлүүлэгч болон түүний туслан гүйцэтгэгч нь М-Си-Эс Группийн худалдан авах үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажилладаг бодлого, журамтай танилцсан бөгөөд хүлээн зөвшөөрч, өөрийн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахаа үүгээр баталгаажуулж байна.

Бүртгэлээ шалгах
Loading...
Бүртгэлтэй байна!
Бүртгэлгүй байна! Нийлүүлэгчээр бүртгүүлэх бол Энд дарна уу
Таны нийлүүлэгчээр бүртгүүлсэн бүртгэл хүлээгдэж байна.
Регистрийн дугаар буруу байна!

Та нийлүүлэгчээр бүртгүүлсэн эсэхээ шалгана уу