АШИГЛАЛТЫН НӨХЦӨЛ

Веб сайт ашиглалтын нөхцөл нь (Цаашид ‘Ашиглалтын нөхцөл’ гэх) хэрэглэгчийн энэхүү сайтын ашиглалтын хэм хэмжээг зохицуулах ба энэхүү сайтыг хэрэглэснээр та энд дурдагдсан “Ашиглалтын нөхцөл”-ийг бүрэн уншиж танилцан, хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно.

Веб сайт эзэмшигчийн зөвшөөрлийн дагуу ашиглах

Энэхүү веб сайтын нэр болон бусад нийтлэл, хэрэгсэл нь Веб сайт эзэмшигчийн оюуны өмч бөгөөд Веб сайт эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр дараах нөхцөлөөр ашиглахыг хориглоно.

  • Дахин нийтлэх, олон нийтэд түгээх /холбогдох линк, холбоосыг нийтлэх, олон нийтэд түгээх орохгүй/
  • Зарах, давхар лиценз авах,
  • Засварлах, өөрчлөх,
  • Орчуулах, хуулбарлах

Хориглосон нөхцөлүүд

Веб сайтын хэвийн үйл ажиллагааг доголдуулах, гэмтээх болон бусад хууль, журмыг зөрчих сэдлээр энэхүү веб сайтыг ашиглахыг хориглоно. Веб сайтаас автомат програм болон систем ашиглан дата цуглуулах, хандалт хийхийг хориглоно.

Хэрэглэгчийн хүлээх хариуцлага

Хэрэглэгч “Ашиглалтын нөхцөл”-ийг зөрчсөн тохиолдолд энэхүү веб сайтад хандах эрхийг хаах, Веб сайт эзэмшигч шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд холбогдох хуулийн байгууллагад мэдэгдэж, бий болсон хохирлыг барагдуулах хүртэл арга хэмжээ авах эрхтэй байна.

Бусад

Энэхүү “Ашиглалтын нөхцөл” нь өөрчлөгдөх боломжтой ба өөрчлөгдсөн цагаас эхлэн хүчинтэй мөрдөгдөнө. Та энэхүү веб сайтыг зөв, хуулийн дагуу ашиглахын тулд “Ашиглалтын нөхцөл” шинэчлэгдсэн эсэхийг тогтмол шалгаж, танилцаж байна уу.