Сүүлийн гурван жилд ЖДБ эрхлэгчдээс 680 тэрбум төгрөгийн худалдан авалт хийжээ