Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний ухаалаг багц - Илүү хэрэглээ