Худалдан авах үйл ажиллагааны бодлого нь дараах үндсэн зорилгоор  тодорхойлогдоно:


1. Аливаа   хууль тогтоомжийг чанд мөрдөж ажиллахын зэрэгцээ хүний эрхийг дээдэлж, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах;


2. Бэлтгэн нийлүүлэгчдийг өрсөлдөөний тэгш боломжоор хангах;


3. Бэлтгэн нийлүүлэгчтэй 2 талын харилцан ойлголцол, итгэлцлийг бий болгон үр ашигтай хамтран ажиллахыг эрхэмлэх;


4. Нэн түрүүнд  улс орныхоо хөгжилд  дэмжлэг үзүүлэх;


5. Орон нутагт үйл ажиллагаа эрхэдэг бол юу юунаас урьд тухайн орон нутгийн эрх ашгийг дээдэлж ажиллах .

Бэлтгэн нийлүүлэгчдийг сонгон шалгаруулахдаа НҮБ-ын "Даян Дэлхийн гэрээ”-нд тусгагдсан дараах 10 зарчмыг гол үзүүлэлт болгон авч үзнэ (http://www.unglobalcompact.org/):


1. Бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хамгаалах олон улсын тунхаглалуудыг дэмжин хүндэтгэх;

 

2. Бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг аливаа хэлбэрээр зөрчихгүй байх;

 

3. Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө, хамтын хэлэлцээр байгууллах эрхийг үр ашигтайгаар хүлээн зөвшөөрөх;

 

4. Хүчээр болон албадан хөдөлмөрлүүлэх аливаа хэлбэрийг арилгах;

 

5. Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг таслан зогсоох;

 

6. Хөдөлмөр эрхлэлт, ажил мэргэжлийн хүрээнд ялгаварлан гадуурхах явдлыг арилгах;

 

7. Бизнесийн үйл ажиллагааг байгаль орчны шаардлагуудад нийцүүлэн урьдчилан сэргийлж ажиллах;

 

8. Байгаль орчны хариуцлагыг дээшлүүлэх санаачилгыг нэвтрүүлэх;

 

9. Байгаль орчинд ээлтэй технологийг хөгжүүлэн нэвтрүүлэх;

 

10. Авилга, хээл хахуулийн бүх хэлбэрийн эсрэг тууштай ажиллах;

1. Бэлтгэн нийлүүлэгч болон түүний  туслан гүйцэтгэгч нь компанийн худалдан авах үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажилладаг бодлого, журмыг хүлээн зөвшөөрч, түүнд зохицон ажиллах чадвартай байна.


2. Хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг чанд мөрдөж,  ёс зүйн зөрчил гаргадаггүй :

2.1 Монгол улсын  хууль тогтоомж, орон нутгийн хэмжээнд үйлчилдэг дүрэм, журам болон төрийн байгууллагаас эрх үүргийнхээ хүрээнд  гаргасан  зохицуулалтын  чанартай  журмыг мөрдөж ажилладаг байх;
2.2  Өөрсдийн үйл ажиллагаа явуулж буй газар  нутгийн хэмжээнд сахиж мөрддөг  ёс зүйн хэм хэмжээг чанд баримтлан ажилладаг байх.
 

3. Бэлтгэн нийлүүлэгчид нь бизнесийн бүхий л үйл ажиллагаандаа хүний үндсэн эрхийг дээдэлж, ажлын цэвэр, аюулгүй орчныг бүрдүүлсэн байна: 

3.1.    Хүнийг хүчлэн хөдөлмөр эрхлүүлдэггүй байх;
3.2.   Насанд хүрээгүй хүүхдээр хөдөлмөр эрхлүүлэх явдлыг хатуу цээрлэдэг байх;
3.3.   Хүнийг арьс өнгө, нас, хүйс, яс үндэс, нийгмийн гарал үүслээр нь ялгаварладаггүй байх;
3.4.    Ажилчиддаа гүйцэтгэж буй ажил үүрэгт нь тохирсон хэмжээний (бага биш) цалин хөлс  олгодог байх;
3.5.   Хөдөлмөрийн хуульд нийцсэн ажлын зохистой цагийн хуваарьтай байх;
3.6.   Ажлын цэвэр, аюулгүй орчинг бүрдүүлж ажилладаг байх.
 

4. Байгаль орчныг хайрлан хамгаалдаг байна:

4.1.    Бэлтгэн нийлүүлэгчид нь байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй,  сөрөг нөлөөтэй байсан ч тэр нь боломжит хамгийн бага түвшинд байх бараа, үйлчилгээг нийлүүлэх;
4.2.   Бараа, үйлчилгээг нь ашиглах хугацаанд ирээдүйд гарч болзошгүй сөрөг нөлөөллийг боломжит дээд хэмжээгээр  бууруулахаар тооцоолсон байх;
4.3.   Бэлтгэн нийлүүлэгчид нь байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагааг өөрийн дотоод бодлого, бодит үйл ажиллагаагаараа дэмждэг байх.


5.      Бизнесийн эрүүл үйл ажиллагаа явуулдаг байна:

5.1.   Бэлтгэн нийлүүлэгчид нь бизнесийн эрүүл ажиллагаа явуулдаг болохоо нотолж бодлогын  баримт бичиг болон санхүүгийн тайлан  зэрэгтээ  үнэн зөв мэдээлэл авах боломжийг хангасан  байх;
5.2.   Өрсөлдөөнд давуу  байдал олж авахын тулд “M-Си-Эс Холдинг” ХХК болон түүний охин компаниудын ажиллагсад, шийдвэр гаргагчдад  үнэ төлбөргүй үйлчилгээ үзүүлэх,  мөнгө, бэлэг, бусад үнэ бүхий зүйлсийг үнэ төлбөргүй өгөх, амлах  зэрэг шударга бус  аргаар нөлөөлөх, нөлөөлөхийг оролдох  явдал гаргахгүй байх.


6.      Чанарын түвшинг хангаж ажиллана:

6.1.   Бэлтгэн нийлүүлэгчид нь төрийн байгууллагаас  тавьдаг чанарын шаардлага, Олон Улсын стандартын шаардлагыг бүрэн хангахуйц бараа, үйлчилгээ нийлүүлэх техник,  технологийн болон бусад төрлийн нөөц, чадвартай байх;
6.2.   Kомпаниас зүгээс тавьсан чанарын шаардлагыг бүрэн хангахуйц бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нийлүүлэх нөөц, чадвартай байх.


7.      Бараа, үйлчилгээг өрсөлдөөнт үнээр нийлүүлнэ:

7.1.   Бэлтгэн нийлүүлэгчид нь компанид үйл ажиллагааныхаа зардлыг бууруулах нөхцөл бүрдүүлэхэд нь саад тотгор үзүүлэхгүй байхын  тулд бараа, үйлчилгээг зах зээлийн өрсөлдөөнт  боломжит доод үнээр нийлүүлэх явдлыг чухалчилж үзэх

 

Худалдан авах ажиллагааг  нээлттэй, шударга, зах зээлийн өрсөлдөөнт үнэд суурилсан, үр ашигтай, хариуцлагатай байх зарчим баримтлан гүйцэтгэнэ. Хангамжийн газар босго үнээс хамааруулан дор дурдсан аргын аль нэгийг баримтлан бэлтгэн нийлүүлэгч, гүйцэтгэгчийг сонгож бараа, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг гүйцэтгэнэ:


1. Шууд худалдан авалтын арга (1 төгрөгөөс -3 сая төгрөг хүртэл) гэдэг нь өрсөлдөөнгүйгээр нэг эх сурвалжтай гэрээ байгуулан худалдан авалт хийхийг хэлэх бөгөөд дараах нөхцөлд хэрэглэнэ:

- харьцуулсан судалгаа хийхгүйгээр  зах зээлийн өрсөлдөөнт хамгийн бага үнээр итгэмжлэгдсэн  бэлтгэн нийлүүлэгчдээс худалдан авалтыг гүйцэтгэнэ. Ингэхдээ нэхэмжлэлийг үнийн саналтай дүйцүүлэн үзнэ.


2. Харьцуулалтын арга (3 саяас-100 сая төгрөг хүртэл) гэдэг нь захиалж буй бараа, үйлчилгээний төрлөөр худалдан авалтын мэдээллийн сангаас хамгийн боломжит гурваас  доошгүй итгэмжлэгдсэн  бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон үнийн саналын хүсэлтээ хүргүүлж, тэднэээс ирүүлсэн  үнийн болон техникийн саналуудад  харьцуулсан судалгаа хийж шийдвэр гаргахыг хэлнэ. Ингэхдээ захиалгын болон чанарын шаардлага хангасан бараа, үйлчилгээг зах зээлийн өрсөлдөөнт хамгийн бага үнээр авахыг зорилго болгоно. Бэлтгэн нийлүүлэгчдийг сонгон оролцуулж, харьцуулсан судалгаа хийхдээ дараах шалгуур үзүүлэлтийг хангасан эсэхийг зайлшгүй харгалзан үзнэ:     

2.1  Бараа, үйлчилгээний шаардлага хангах байдал (үзүүлэлт, стандарт, чанар зэрэг нь шаардлагад нийцэж байгаа эсэх);
2.2  Бодит зардал (үнийн харьцуулалтыг  татвар хураамж, ложистикийн зардал гэх мэт нэмэлт зардлын нөлөөллийг тооцон ижил түвшинд хийнэ);
2.3  Бараа, үйлчилгээний ашиглалтын хугацааны урсгал зардал;
2.4  Бараа, үйлчилгээний суурилуулалтын зардал;
2.5  Баталаат хугацаа, баталгааны нөхцөл;
2.6  Засвар үйлчилгээний нөхцөл, зардал;
2.7  Сэлбэг, эд ангийн олдоц, үнэ;
2.8  Нийлүүлэх нөхцөл (нийлүүлэх хугацаа, хаана нийлүүлэх, баглаа боодол гэх мэт);
2.9  Даатгалын нөхцөл;
2.10 Төлбөрийн нөхцөл;
2.11 Бэлтгэн нийлүүлэгчийн компанитай хамтран ажиллаж ирсэн  байдал, ажлын гүйцэтгэлийн түүх;
2.12 Бараа, үйлчилгээний чанар,  ашиглах боломжтой хугацаа.

 

3. Сонгон шалгаруулалтын арга (100 сая төгрөгөөс дээш) гэдэг нь худалдан авах ажиллагааг компанийн удирдлагын тушаалаар байгуулагдсан Сонгон шалгаруулалтын  хороо зохион байгуулж, “Сонгон шалгаруулалтын  журам”-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллахыг хэлнэ;

 

4.Тусгай нөхцлөөр худалдан авалт хийх арга (бараа, үйлчилгээний төсөвт өртөгт босго хамаарахгүй) гэдэг нь худалдан авалтын үйл ажиллагааны журмаар тодорхойлсон нөхцлүүд бий болсон тохиолдолд нэг эх сурвалжаас авахыг хэлнэ. Тусгай нөхцөл үүссэнийг нотолж буй ажилтан дэлгэрэнгүй тайлбарыг “Тусгай нөхцөл үүссэнийг нотлох хуудас”-аар баримтжуулна.